Romanian portraits by Xuan Shi and Niannian Zhou

Taken during the guest performance of »Continu« in Sibiu, Romania.